zamów kartę CA
Chcesz korzystać z ponad
10 000 rabatów?

Nie ma problemu. Wypełnij wniosek o kartę
Credit Agricole - to zajmie tylko 60 sekund!

Zamów swoją kartę

Regulamin Serwisu „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

 1. Bank – Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 649.000.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66), adres poczty elektronicznej: info@credit-agricole.pl .
 2. Oferta – udostępniona w Serwisie oferta Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z rabatu przy zakupie towarów lub usług od Partnera przy użyciu Karty.
 3. Partner – podmiot współpracujący z Bankiem, który zamieszcza w Serwisie Oferty.
 4. Profil – obszar Serwisu dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – strona internetowa Banku dostępna pod adresem klubrabatowy.credit-agricole.pl , stanowiąca serwis internetowy „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”.
 7. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności który dokonał rejestracji w Serwisie i korzysta z usług świadczonych przez Bank za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu, będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.
 3. Lista kart honorowanych przez Bank, dostępna na stronie: http://klubrabatowy.credit-agricole.pl/honorowane-karty, przy użyciu których Użytkownik może skorzystać z Ofert zamieszczanych w Serwisie.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU i USŁUG
 1. Bank na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi, które polegają na:
  • prezentowaniu Ofert Partnerów w Serwisie,
  • umożliwieniu zarejestrowania się w Serwisie i utworzenia tym samym indywidualnego Profilu Użytkownika,
  • umożliwieniu prawidłowo zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania Ofert w ramach funkcjonalności ich Profilu,
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy niezarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 3. Niektóre z funkcjonalności Serwisu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik zgodnie z warunkami określonymi w § 4 Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 10, Google Chrome 18, Opera 10 lub ich nowszych wersji. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe z wykorzystaniem starszych wersji przeglądarek wymienionych w zdaniu poprzedzającym lub innych przeglądarek, jeżeli zapewniają kompatybilność ze standardem HTML5, w przypadku stron internetowych Serwisu, oraz ze standardem HTML4.0/XHTML1.0, w przypadku formularzy dostępnych w Serwisie. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być wymagane również posiadanie programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści Serwisu, w szczególności Ofert, w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie treści:
 • wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
 • naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 • naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 4. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY
 1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie po potwierdzeniu, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Proces rejestracji Użytkownika powinien przebiegać zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zakresie dokonywania rejestracji w Serwisie.
 3. Zarejestrowanie się przez Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Bankiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika:
  • unikalnego loginu - adresu e-mail
  • b) hasła,
  • c) wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Identyfikacja zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, w celu umożliwienia mu zalogowania się do Profilu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, następuje na podstawie loginu i hasła zdefiniowanego przez niego podczas dokonywania rejestracji w Serwisie. W ramach funkcjonalności Serwisu zarejestrowany Użytkownik może również dokonywać logowania w Serwisie za pośrednictwem swojego profilu (loginu i hasła) w serwisach społecznościowych Facebook lub Google+.
 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do Serwisu. W razie podejrzenia poznania loginu lub hasła podanego podczas rejestracji do serwisu opisanej w ust 4 powyżej, przez osobę nieuprawnioną zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: KlubRabatowy@credit-agricole.pl oraz jeżeli jest to możliwe zmienić hasło dostępu do Profilu.
 6. Zarejestrowany Użytkownik udostępnia Bankowi swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o stanie realizacji przez Bank usług za pośrednictwem Serwisu.
 7. W każdym czasie możliwe jest wyrejestrowanie się Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, lub na podstawie oświadczenia złożonego pocztą na adres Banku lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres KlubRabatowy@credit-agricole.pl .
 8. Wyrejestrowanie się Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem z Bankiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania Serwisu oraz spowoduje zablokowanie Profilu danego Użytkownika w Serwisie i uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 9. Bank jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem w zakresie korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez danego Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 ust. 7, a także z ważnych przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zd. 1 zostanie dokonane przez Bank w formie oświadczenia złożonego odpowiedniemu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do rozwiązania umowy z Użytkownikiem przez Bank odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 7.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Bank może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez Bank, nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników – adres email, podawane przez te osoby w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych w Profilu, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych Banku. Podanie przez Użytkowników dokonujących rejestracji ich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przetwarzane są przez Bank zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz w celu świadczenia usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest Bank, tj. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z adresem siedziby: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. TREŚCI SERWISU
 1. Bank w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące treści:
  • wybrane informacje dotyczące oferty Banku;
  • wybrane informacje dotyczące oferty podmiotów współpracujących z Bankiem, a w szczególności Oferty Partnerów;
  • dane umożliwiające kontakt z Bankiem.
 2. Treści zamieszczane przez Bank w Serwisie są dostępne w języku polskim. Bank jest uprawniony do zamieszczania wybranych treści w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich treści udostępnionych przez Bank w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Użytkownik może wykorzystywać treści udostępnione przez Bank w Serwisie jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 5. Bank jest uprawniony do wprowadzania zmian, w tym do modyfikacji treści, w Serwisie.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub świadczeniem przez Bank usług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  • listownie na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;
  • poprzez formularz do zgłaszania reklamacji, skarg oraz wniosków (http://www.credit-agricole.pl/reklamacje);
  • telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 71 35 49 009; lub
  • osobiście w placówkach Banku.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Bank zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Bank.
 4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w ust. 2, liczonego od momentu wystąpienia przez Bank do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Bank poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 20.12.2014
 3. Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony przez Bank w trakcie jego obowiązywania, przy czym za ważne przyczyny uznaje się:
  • poprawę poziomu bezpieczeństwa Serwisu,
  • zmianę funkcjonalności Serwisu,
  • zmianę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  • zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu Bank informuje na stronach Serwisu lub poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty ich ogłoszenia.
 5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wyraża on zgody na zmiany Regulaminu, ma prawo do wyrejestrowania się z Serwisu w trybie określonym w § 4 ust. 7.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

Przypomnienie hasła

Opcja nadania nowego hasła dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Osoby logujące się przez serwisy społecznościowe Facebook oraz Google+ powinny skorzystać z tych serwisów aby odzyskać dostęp do usługi.