zamów kartę
karta CA
Chcesz korzystać
z rabatów w blisko
10 000 miejsc?

Nie ma problemu. Wypełnij wniosek
o kartę Credit Agricole - to zajmie tylko
60 sekund!

Zamów swoją kartę

Regulamin Serwisu „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

 1. Bank – Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 876.833.400,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66), adres poczty elektronicznej: info@credit-agricole.pl .
 2. Oferta – udostępniona w Serwisie oferta Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z rabatu przy zakupie towarów lub usług od Partnera przy użyciu Karty.
 3. Partner – podmiot współpracujący z Bankiem, który zamieszcza w Serwisie Oferty.
 4. Profil – obszar Serwisu dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – strona internetowa Banku dostępna pod adresem klubrabatowy.credit-agricole.pl , stanowiąca serwis internetowy „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”.
 7. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności który dokonał rejestracji w Serwisie i korzysta z usług świadczonych przez Bank za pośrednictwem Serwisu .
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu, będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.
 3. Lista kart honorowanych przez Bank, dostępna na stronie: http://klubrabatowy.credit-agricole.pl/honorowane-karty, przy użyciu których Użytkownik może skorzystać z Ofert zamieszczanych w Serwisie.
§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU i USŁUG
 1. Bank na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi, które polegają na:
  • prezentowaniu Ofert Partnerów w Serwisie,
  • umożliwieniu zarejestrowania się w Serwisie i utworzenia tym samym indywidualnego Profilu Użytkownika,
  • umożliwieniu prawidłowo zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania Ofert w ramach funkcjonalności ich Profilu,
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy niezarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 3. Niektóre z funkcjonalności Serwisu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik zgodnie z warunkami określonymi w § 4 Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 10, Google Chrome 18, Opera 10 lub ich nowszych wersji. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe z wykorzystaniem starszych wersji przeglądarek wymienionych w zdaniu poprzedzającym lub innych przeglądarek, jeżeli zapewniają kompatybilność ze standardem HTML5, w przypadku stron internetowych Serwisu, oraz ze standardem HTML4.0/XHTML1.0, w przypadku formularzy dostępnych w Serwisie. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być wymagane również posiadanie programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści Serwisu, w szczególności Ofert, w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie treści:
  • wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
  • naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
  • naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich.
§ 4. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY
 1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie po potwierdzeniu, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Proces rejestracji Użytkownika powinien przebiegać zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zakresie dokonywania rejestracji w Serwisie.
 3. Zarejestrowanie się przez Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Bankiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Rejestracja w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika:
  • unikalnego loginu - adresu e-mail
  • hasła,
  • wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Identyf ikacja zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, w celu umożliwienia mu zalogowania się do Profilu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, następuje na podstawie loginu i hasła zdefiniowanego przez niego podczas dokonywania rejestracji w Serwisie. W ramach funkcjonalności Serwisu zarejestrowany Użytkownik może również dokonywać logowania w Serwisie za pośrednictwem swojego profilu (loginu i hasła) w serwisach społecznościowych Facebook lub Google+.
 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do Serwisu. W razie podejrzenia poznania loginu lub hasła podanego podczas rejestracji do serwisu opisanej w ust 4 powyżej, przez osobę nieuprawnioną zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: KlubRabatowy@credit-agricole.pl oraz jeżeli jest to możliwe zmienić hasło dostępu do Profilu.
 6. Zarejestrowany Użytkownik udostępnia Bankowi swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o stanie realizacji przez Bank usług za pośrednictwem Serwisu.
 7. W każdym czasie możliwe jest wyrejestrowanie się Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, lub na podstawie oświadczenia złożonego pocztą na adres Banku lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres KlubRabatowy@credit-agricole.pl .
 8. Wyrejestrowanie się Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem z Bankiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania Serwisu oraz spowoduje zablokowanie Profilu danego Użytkownika w Serwisie i uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 9. Bank jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem w zakresie korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez danego Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 ust. 7, a także z ważnych przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zd. 1 zostanie dokonane przez Bank w formie oświadczenia złożonego odpowiedniemu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do rozwiązania umowy z Użytkownikiem przez Bank odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 7.
§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH
 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Bank może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez Bank, nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników – adres email, podawane przez te osoby w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych w Profilu, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych Banku. Podanie przez Użytkowników dokonujących rejestracji ich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przetwarzane są przez Bank zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz w celu świadczenia usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest Bank, tj. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z adresem siedziby: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: IOD@credit-agricole.pl lub pisemnie, na adres siedziby administratora, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Regulaminu Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu obowiązywania Regulaminu Serwisu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Regulaminu Serwisu lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług Serwisu określonych w Regulaminie
§ 6. TREŚCI SERWISU
 1. Bank w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące treści:
  • wybrane informacje dotyczące oferty Banku;
  • wybrane informacje dotyczące oferty podmiotów współpracujących z Bankiem, a w szczególności Oferty Partnerów;
  • dane umożliwiające kontakt z Bankiem.
 2. Treści zamieszczane przez Bank w Serwisie są dostępne w języku polskim. Bank jest uprawniony do zamieszczania wybranych treści w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich treści udostępnionych przez Bank w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Użytkownik może wykorzystywać treści udostępnione przez Bank w Serwisie jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 5. Bank jest uprawniony do wprowadzania zmian, w tym do modyfikacji treści, w Serwisie.
§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub świadczeniem przez Bank u sług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie , Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  • listownie na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław;
  • poprzez formularz do zgłaszania reklamacji, skarg oraz wniosków (http://www.credit-agricole.pl/reklamacje);
  • telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 71 35 49 009; lub
  • osobiście w placówkach Banku.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Bank zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Bank.
 4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w ust. 2, liczonego od momentu wystąpienia przez Bank do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Bank poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 25.05.2018
 3. Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony przez Bank w trakcie jego obowiązywania, przy czym za ważne przyczyny uznaje się:
  • poprawę poziomu bezpieczeństwa Serwisu,
  • zmianę funkcjonalności Serwisu,
  • zmianę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  • zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu Bank informuje na stronach Serwisu lub poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty ich ogłoszenia.
 5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wyraża on zgody na zmiany Regulaminu, ma prawo do wyrejestrowania się z Serwisu w trybie określonym w § 4 ust. 7.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

Przypomnienie hasła

Opcja nadania nowego hasła dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła. Osoby logujące się przez serwisy społecznościowe Facebook oraz Google powinny skorzystać z tych serwisów aby odzyskać dostęp do usługi.

Adres e-mail lub numer telefonu