zamów kartę CA
Chcesz korzystać z ponad
10 000 rabatów?

Nie ma problemu. Wypełnij wniosek o kartę
Credit Agricole - to zajmie tylko 60 sekund!

Zamów swoją kartę

Regulamin Serwisu „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”

§ 1. DEFINICJE
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

  Bank – Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 782.333.400,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66), adres poczty elektronicznej: info@credit-agricole.pl.

  Oferta – udostępniona w Serwisie oferta Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z rabatu przy zakupie towarów lub usług od Partnera przy użyciu Karty.

  Partner – podmiot współpracujący z Bankiem, który zamieszcza w Serwisie Oferty.

  Profil – obszar Serwisu dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

  Regulamin – niniejszy regulamin.

  Serwis – strona internetowa Banku dostępna pod adresem klubrabatowy.credit-agricole.pl, stanowiąca serwis internetowy „Klub Rabatowy Banku Credit Agricole”.

  Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności który dokonał rejestracji w Serwisie i korzysta z usług świadczonych przez Bank za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu, będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.
 3. Lista kart honorowanych przez Bank, dostępna na stronie: https://klubrabatowy.credit-agricole.pl/honorowane-karty, przy użyciu których Użytkownik może skorzystać z Ofert zamieszczanych w Serwisie.
§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU i USŁUG
 1. Bank na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi, które polegają na:
  • prezentowaniu Ofert Partnerów w Serwisie,
  • umożliwieniu zarejestrowania się w Serwisie i utworzenia tym samym indywidualnego Profilu Użytkownika,
  • umożliwieniu prawidłowo zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania Ofert w ramach funkcjonalności ich Profilu,
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy niezarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu. Niektóre z funkcjonalności Serwisu są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik może korzystać z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik zgodnie z warunkami określonymi w § 4 Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 10, Google Chrome 18, Opera 10 lub ich nowszych wersji. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe z wykorzystaniem starszych wersji przeglądarek wymienionych w zdaniu poprzedzającym lub innych przeglądarek, jeżeli zapewniają kompatybilność ze standardem HTML5, w przypadku stron internetowych Serwisu, oraz ze standardem HTML4.0/XHTML1.0, w przypadku formularzy dostępnych w Serwisie. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być wymagane również posiadanie programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści Serwisu, w szczególności Ofert, w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie zamieszczania w Serwisie treści:
  • wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
  • naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
  • naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich.

Przypomnienie hasła

Opcja nadania nowego hasła dostępna jest tylko dla użytkowników logujących się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Osoby logujące się przez serwisy społecznościowe Facebook oraz Google+ powinny skorzystać z tych serwisów aby odzyskać dostęp do usługi.